Karnozín EXTRA

AKCIA 2 + 1

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok

PREDMET:

Tieto Všeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok (ďalej len „VOP“) upravujú podmienky uzatvárania obchodného vzťahu v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení a ochranu spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon“). VOP súčasne upravujú povinnosti predávajúceho, ktorým je spoločnosť Nutricamec Europe s.r.o. IČO: 53382625 (ďalej len „predávajúci“), dodávku tovaru, prepravné, balné, platobné podmienky a reklamáciu chybného alebo poškodeného tovaru.

IDENTIFIKÁCIA PREDÁVAJÚCEHO: (NESLÚŽI NA VRÁTENIE TOVARU)

Nutricamed Europe s.r.o.
Záhradnícka 64
821 08 Bratislava
IČO: 53382625
DIČ: 2121394066
Tel.: +421 917 422 224
E-mail: info@nutricamed.com

OBJEDNÁVKA:

 • Po prevzatí objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho V čase zaedivodania objednávky vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Objednávka je pre spotrebiteľa záväzná.

DODACIE PODMIENKY:

 • Tovar je zasielaný spotrebiteľovi prostredníctvom Slovenskej pošty.
 • Tovar bude spotrebiteľovi doručený v závislosti od dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho v čo najkratšom čase, štandardnedo 7 pracovných dní od odoslania objednávky, najneskôr však do 30 dní od odoslania objednávky. Objednávky vybavujeme priebežne. S tovarom bude doručená spotrebiteľovi aj faktúra, ktorá slúži ako daňový doklad a zároveň ako dodací a záručný list.
 • Pokiaľ požadovaný tovar nie je k dispozícii alebo sa počas dodacej doby vyskytnú nepredvídané problémy, bude predávajúci informovať spotrebiteľa na kontaktnej adrese resp. telefónnom čísle uvedenom pri objednávke.
 • V prípade, že nebude spotrebiteľovi tovar do dohodnutého termínu doručený a zároveň spotrebiteľ nebude kontaktovaný, môže zavolať na telefónne číslo +421 917 422 224, alebo predávajúceho informovať prostredníctvom e-mailovej adresy info@nutricamed.com.
 • Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme objednaný tovar.

PREPRAVNÉ, BALNÉ A PLATOBNÉ PODMIENKY:

 • Zasielaný tovar je riadne zabalený.
 • Spotrebiteľ si môže zvoliť jeden z týchto spôsobov platby:
  • Platba na dobierku: V hotovosti alebo platobnou kartou pri preberaní objednávky.
  • Platba kartou: Prostredníctvom platobnej brány spoločností Stripe a PayPal. Pri platbe kartou vyplní spotrebiteľ údaje o svojej karte a následne potvrdí platbu. Akceptujeme platby kartamiuvedenými na stránkach konkrétneho partnera, ktorý platobnú bránu prevádzkuje..
  • Prostredníctvom aplikácie Paypal.
  • Prostredníctom prevodu/vkladu na náš bankový účet vedený v Tatrabanka a.s. s uvedením variabilného symbolu na objednávke.
 • K cene tovaru sa pripočítava poštovné v závislosti od jeho hmotnosti a hodnoty dodávaného tovaru. Za tovar doručovaný na dobierku sa platí poštovné. Presná cena za dopravu tovaru bude spotrebiteľovi oznámená pri zadávaní objednávky. Balné predávajúci neúčtuje.
 • Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho, ktorý je zverejnený pri produktoch alebo súborov produktov na web stránke www.karnozinextra.eu. Uvedené ceny môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Zmeny predávajúci zverejní vždy na webových stránkach predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien tovarov v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod. Platná cena tovaru bude spotrebiteľovi vždy oznámená pri zadaní objednávky. Potvrdením objednávky kupujúci súhlasí so zaplatením kúpnej ceny stanovenej predávajúcim.
 • Spotrebiteľ berie na vedomie, že predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy v prípade, ak spotrebiteľ objednal tovar za cenu, ktorá bola zverejnená v dôsledku chyby interného informačného systému predávajúceho v nesprávnej výške, pričom predávajúci o tejto chybe následne spotrebiteľa písomne alebo telefonicky informuje. V takomto prípade predávajúci oznámi spotrebiteľovi novú skutočnú cenu tovaru, ktorá môže byť vyššia alebo nižšia ako cena tovaru uvedená v dôsledku chyby interného informačného systému predávajúceho, pričom spotrebiteľ má právo v prípade ak s novou cenou nesúhlasí odstúpiť od zmluvy do 14 dní od doručenia oznámenia o novej výške ceny.

PREBERANIE TOVARU:

Pri preberaní tovaru je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho na telefónnom čísle 0917 422 224, alebo prostredníctvom e-mailovej adresy info@nutricamed.com a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke.

 • Zásielku, ktorá javí známky poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a pod.) spotrebiteľ nie je povinný prevziať.
 • Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia tovaru spotrebiteľom alebo jeho splnomocnencom.

Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar na adrese uvedenej na objednávke. V prípade, že spotrebiteľ tovar neprevezme na uvedenej adrese v termíne doručenia stanovenom Slovenskou poštou, predávajúci si môže nárokovať náhradu nákladov na doručovanie a spätné naskladnovanie neprevzatého tovaru.

VRÁTENIE TOVARU:

 • V prípade, že spotrebiteľovi tovar z akéhokoľvek dôvodu nevyhovuje, má právo odstúpiť od zmluvy a tovar predávajúcemu podľa 7 Zákona vrátiť do 14 dní od jeho prevzatia.
 • Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy aj pred prevzatím tovaru podľa 7 ods.5 Zákona.
 • Spotrebiteľ je povinný v prípade odstúpenia od zmluvy, zaslať tovar poštou, doporučene ako balík na adresu (bez dobierky):

Nutricamed Europe s.r.o.
Záhradnícka 64
821 08  Bratislava

 • Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať zásielku tovaru vrátenú formou dobierky. Takto zaslaný tovar predajca neprijíma a bude zaslaný naspäť spotrebiteľovi.
 • Spotrebiteľ musí dbať na to, aby tovar vrátil nepoškodený, v pôvodnom množstve a v originálnom obale. Zároveň je spotrebiteľ povinný priložiť k vrátenému tovaru jednu časť faktúry alebo jej kópiu, prípadne uviesť aspoň jej číslo, spotrebiteľovo meno a adresu. Spotrebiteľ má možnosť uviesť dôvod vrátenia tovaru, t.j. uviesť, z akého dôvodu mu tovar nevyhovuje. Uvedenie dôvodu vrátenia tovaru však nie je podmienkou na vrátenie peňazí. V prípade, že spotrebiteľ dodrží všetky uvedené podmienky pre vrátenie tovaru, predávajúci vráti peniaze za vrátený tovar prostredníctvom bankového prevodu najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša podľa 10 ods. 3 Zákona spotrebiteľ.
 • Garancia okamžitej výmeny zásielky: Záruka okamžitého doručenia novej zásielky pri strate či poškodení balíka bez čakania na vybavenie reklamácie u prepravcu.

REKLAMÁCIE:

 • V prípade, že spotrebiteľ reklamuje chybný alebo poškodený tovar, platia pre neho podmienky uvedené v bode Vrátenie tovarutýchto VOP. V prípade reklamácie tovaru je však spotrebiteľ povinný uviesť druh poškodenia. O vybavení reklamácie bude spotrebiteľ informovaný telefonicky v lehote do 15. pracovných dní.
 • Predávajúci zodpovedá za vady predaného tovaru (podľa 502 Občianskeho zákonníka). Práva vyplývajúce zo zodpovednosti za vady nemôže uplatňovať ten, na koho bol tovar zmluvne prevedený spotrebiteľom. Spotrebiteľ je povinný k účinnému uplatneniu záruky za vady predávajúcemu v záručnej dobe písomne oznámiť vady, ktoré tovar má, resp. uviesť, ako sa vady prejavujú a uplatniť si právo nároku na odstránenie vady v súlade s platným Občianskym zákonníkom (napr. na opravu tovaru alebo výmenu tovaru). Spotrebiteľ je povinný reklamovaný tovar odovzdať predávajúcemu kompletný, nepoškodený a v originálnom balení.
 • Ak ide o vadu, ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol užívať ako bezchybný, má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru.

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@nutricamed.com), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci

 • vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa 3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa 12 Zákona 391/2015 Z.z.
 • Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

ŠKODY VZNIKNUTÉ POČAS DOPRAVY:

 • Predávajúci zodpovedá za škody vzniknuté na tovare počas dopravy k spotrebiteľovi
 • V prípade, že bude tovar v prípade vrátenia tovaru poškodený alebo odcudzený počas dopravy od spotrebiteľa k predávajúcemu, je zodpovednosť za škody na tovare na strane spotrebiteľa.

PARTNERSKÁ SPOLUPRÁCA

Spoločnosť Nutricamed Europe s.r.o. vstupuje do partnerských vzťahov so  sprostredkovateľskými subjektmi na základe individuálnej zmluvy alebo podmienok uvedených pri registrácií. Za týmto účelom poskytuje sprostredkovateľom štatistické informácie o objednávkach. Zadaním objednávky spotrebiteľ súhlasí s poskytnutím štatistických informácií o svojej objednávke tretím stranám.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 • Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto VOP je splnená zverejnením na web stránke predávajúceho.
 • Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť ich zverejnením na web stránke predávajúceho.

Dátum poslednej aktualizácie: 15.08.2023.

Kontakt pre otázky a podnety spotrebiteľov:
Tel.č. : 0917 422 224
e-mail: info@nutricamed.com

Shopping cart close