Karnozín EXTRA

AKCIA 2 + 1

Ochrana osobných údajov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Informácia o spracúvaní osobných údajov

Prevádzkovateľ Nutricamed Europe s.r.o. so sídlom Záhradnícka 64, 821 08
Bratislava – Ružinov, IČO: 53 382 625

v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom
pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES spracúva osobné údaje
dotknutej osoby v rozsahu: Titul, meno a priezvisko, telefón, adresa, e-mail za
účelom bezproblémového vybavenia objednávky a poskytnutia lepšieho
zákazníckeho servisu.

Právny základ spracovania osobných údajov:
Na základe článku 6, ods. 1 písm. b Nariadenia je spracúvanie nevyhnutné na
plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo v rámci
predzmluvných vzťahov,

Na základe článku 6, ods. 1 písm. c Nariadenia je spracúvanie je nevyhnutné na
splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa, ktoré prevádzkovateľovi vyplývajú
najmä z  právnych predpisov SR ako sú:

 •  zákon č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník,
 •  zákon č. 250/2007 Z.z., o ochrane spotrebiteľa,
 • zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku
  alebo mimo prevádzkové priestory
 •  zákon č. 222/2004 Z.z., o dani z pridanej hodnoty,
 •  zákon č. 431/2002 Z.z., o účtovníctve.

Osobné údaje dotknutých osôb môžu byť poskytnuté tretej strane, na základe
obchodných zmlúv uzavretých medzi Prevádzkovateľom a príslušným obchodným
partnerom (ďalej Sprostredkovateľ):

Sprostredkovateľom za účelom zabezpečenia služieb súvisiacich s doručovaním
tovaru objednaného dotknutými osobami sú poskytované osobné údaje v rozsahu
meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo.

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailovej komunikácie. Tie
vám zasielame priebežne, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č.
351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov
neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu.
Spracúvanie osobných údajov na účely vylepšenia našich služieb vykonávame na
základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s
nákupom u nás. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailov odovzdané žiadnej
tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailov spokojnosti môžete

kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím pomocou odkazu v e-maile. V prípade
vašej námietky vám e-maily nebudeme ďalej zasielať.

 • Dotknutá osoba má právo:
  na prístup k osobným údajom,
 • na opravu, resp. doplnenie údajov,
 • na výmaz údajov (byť zabudnutý),
 • na prenositeľnosť údajov,
 • vzniesť námietku proti spracovávaniu osobných údajov,
 • vzniesť námietku proti spracovávaniu osobných údajov pre účely priameho
  marketingu, čo zahŕňa aj profilovanie, pokiaľ sa týka tohoto priameho
  marketingu,
 • na obmedzenie spracovávania údajov,
 • nebyť predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania, vrátane
  profilovania,
 • podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona.

Ak ako dotknutá osoba zistíte, že spracovávanie vašich osobných údajov je v rozpore
s ochranou vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore zo zákonom, máte
právo požadovať od prevádzkovateľa alebo ním povereného sprostredkovateľa
vysvetlenie a odstránenie takto vzniknutého stavu.

Dotknutá osoba prehlasuje, že pokiaľ mám menej ako 16 rokov, tak požiadala svojho
zákonného zástupcu (rodiča) o súhlas so spracovávaním osobných údajov.
Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, alebo pre uplatnenie svojich práv nás
môžete kontaktovať na:

Telefonicky:00421 917 422 224 alebo na emailom: info@nutricamed.com

Shopping cart close